تاريخ : جمعه 13 مرداد 1391 | 22:54 | نویسنده : یه دوست

نمونه ای از این تصویر ها را می توانید ازدرایوهای کامپیوترخودتان انتخاب ودر وبلاگ خودتان استفاده نمایید ولینک های وبلاگ  خودتان را بجای لینک وبلاگ من جایگزین کنید و تصاویر و لوگوی لینک دار برای خودتان بسازید.که هر کس بر روی تصاویر  کلیک کرد به لینکی که شما آدرسش را داده اید برود.شما می توانید بجای آدرس وبلاگ من آدرس وبلاگ خودتان را به شکلی که در اینجا توضیح توضیح داده ام قرار دهید.

کدهای زیر را پس از واردکردن آدرس خود وویرایش آنها، در قسمت ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهید.یادتان باشد این کدهسازی  ویژه نیلوبلاگ می باشد.کدهای ویژه قالب های دیگردر آدرسی دیگر قرار دارد.


<br /><A HREF="http://dostlor.blogfa.com/page/logo">
<IMG SRC="http://up.vatandownload.com/images/d65mccvl859swi8qv7o.jpg"
 WIDTH=350 HEIGHT=256 BORDER=0 ALT="ساخت لوگووعکس لينک دار"></A><br /><!--http://dostlor.blogfa.com/page/logo start logo cod off <br /> --><p align="upper"><p align="upper"><br /><a href="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"<br /><textarea> target="_blank"><img border="0"<br />
 src="http://up.vatandownload.com/images/d65mccvl859swi8qv7o.jpg"
 <br /> width="150" height="20" <br />alt="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"></a></p><!--finish logo cod off http://dostlor.blogfa.com/page/logo --></textarea><br />


<br /><A HREF="http://dostlor.blogfa.com/page/logo">
<IMG SRC
="http://up.vatandownload.com/images/kmo0l1kj3b8seaktv8f.jpg"
 WIDTH=350 HEIGHT=256 BORDER=0 ALT="ساخت لوگووعکس لينک دار"></A><br /><!--http://dostlor.blogfa.com/page/logo start logo cod off <br /> --><p align="upper"><p align="upper"><br /><a href="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"<br /><textarea> target="_blank"><img border="0"<br />
 src="http://up.vatandownload.com/images/kmo0l1kj3b8seaktv8f.jpg"
 <br /> width="150" height="20" <br />alt="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"></a></p><!--finish logo cod off http://dostlor.blogfa.com/page/logo --></textarea><br />


<br /><A HREF="http://dostlor.blogfa.com/page/logo">
<IMG SRC
="http://up.vatandownload.com/images/wixabn89bhwwdrtj6ht.jpg"
 WIDTH=350 HEIGHT=256 BORDER=0 ALT="ساخت لوگووعکس لينک دار"></A><br /><!--http://dostlor.blogfa.com/page/logo start logo cod off <br /> --><p align="upper"><p align="upper"><br /><a href="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"<br /><textarea> target="_blank"><img border="0"<br />
 src="http://up.vatandownload.com/images/wixabn89bhwwdrtj6ht.jpg"
 <br /> width="150" height="20" <br />alt="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"></a></p><!--finish logo cod off http://dostlor.blogfa.com/page/logo --></textarea><br />


<br /><A HREF="http://dostlor.blogfa.com/page/logo">
<IMG SRC
="http://up.vatandownload.com/images/9bpla7a3g4dju2xu0fs9.jpg"
 WIDTH=350 HEIGHT=256 BORDER=0 ALT="ساخت لوگووعکس لينک دار"></A><br /><!--http://dostlor.blogfa.com/page/logo start logo cod off <br /> --><p align="upper"><p align="upper"><br /><a href="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"<br /><textarea> target="_blank"><img border="0"<br />
 src="http://up.vatandownload.com/images/9bpla7a3g4dju2xu0fs9.jpg"
 <br /> width="150" height="20" <br />alt="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"></a></p><!--finish logo cod off http://dostlor.blogfa.com/page/logo --></textarea><br />


<br /><A HREF="http://dostlor.blogfa.com/page/logo">
<IMG SRC
="http://up.vatandownload.com/images/nfak5y6x0rj1ihwtkbm.jpg"
 WIDTH=350 HEIGHT=256 BORDER=0 ALT="ساخت لوگووعکس لينک دار"></A><br /><!--http://dostlor.blogfa.com/page/logo start logo cod off <br /> --><p align="upper"><p align="upper"><br /><a href="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"<br /><textarea> target="_blank"><img border="0"<br />
 src="http://up.vatandownload.com/images/nfak5y6x0rj1ihwtkbm.jpg"
 <br /> width="150" height="20" <br />alt="http://dostlor.blogfa.com/page/logo"></a></p><!--finish logo cod off http://dostlor.blogfa.com/page/logo --></textarea><br />

GetBC(50);